ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате електронния магазин в уеб сайта www.egopowerplus.bg.

 

Използвайки електронния магазин на сайта www.egopowerplus.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

 

Този документ съдържа Общите условия, според които фирма ИНСТРА ООД, ЕИК: 831219562, седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, жк.Дружба 1, ул.Капитан Д.Списаревски 19, магазин 4, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез електронния си магазин на адрес в интернет: www.egopowerplus.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който посещава и използва интернет адреса www.egopowerplus.bg ще бъде наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.egopowerplus.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.egopowerplus.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

 

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

 

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Инстра ООД има право по всяко време и без предупреждение да променя публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на електронния магазина:www.egopowerplus.bg

 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата на Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Към събирането, използването и съхраняването на лични данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ се прилагат УСЛОВИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 

 

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия електронен магазин е ИНСТРА ООД, ЕИК: 831219562.
3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 1592, район Искър, жк.Дружба 1, ул.Капитан Д.Списаревски 19, магазин 4, телефон на потребителя – 02 955 9074; 0878 808830, www.egopowerplus.bg e-mail: info@instra-parts.com
4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София 1592, район Искър, жк.Дружба 1, ул.Капитан Д.Списаревски 19, магазин 4.
5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката.
6. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
7. МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
8. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”
9. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владеете продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител. МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). 

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.egopowerplus.bg, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

  1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
  2. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефони: (02) 955 9074; (0878) 808830. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„ Инстра“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

„Инстра“ ООД събира и обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с тяхната регистрация  на сайта www.egopowerplus.bg, предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: а/ Изрично получено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, като клиент; б/ Изпълнение на задълженията на „Инстра“ ООД по договор с ПОТРЕБИТЕЛ; в/ Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Инстра“ ООД; г/ За целите на легитимния интерес на „Инстра“ ООД.

„Инстра“ ООД е публикувала информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в „Политика за прозрачност“-Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес  „Политика за прозрачност“ с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Инстра ООД на адрес: София 1582, ж.к. Дружба 1, ул.Капитан Д.Списаревски 19, магазин 4 или e-mail: info@instra-parts.com

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНАwww.egopowerplus.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

 

 

 

0
    0
    Количка
    Количката е празнаОбратно към магазина